A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM „OKTATÁS ÉS TÁRSADALOM” DOKTORI ISKOLA

 

 

 

Az iskola vezetése

 

A doktori iskola vezetője: Forray R. Katalin, PTE egyetemi tanár, a neveléstudomány doktora, a PTE BTK Neveléstudományi Intézetének igazgatója

A programokat vezetik:

Nevelésszociológia program (romológiai irányú specializációs lehetőséggel) -     Forray R. Katalin PTE egyetemi tanár, az MTA doktora

Oktatástörténet program-         Nagy Péter Tibor PTE tudományos tanácsadó, az MTA doktora

 

A Doktori Iskola célja

 

Az „OKTATÁS ÉS TÁRSADALOM” DOKTORI ISKOLA célja az oktatás társadalmi-történeti valóságának interdiszciplináris megközelítése. Az iskola a neveléstudomány tudományágban kért és kapott akkreditációt.

 

Felvételi eljárás

 

Általános felvételi feltételek

- egyetemi diploma

- legalább egy, állami, "C" típusú középfokú nyelvvizsga

- szakmai önéletrajz

- magyar vagy külföldi állampolgárságot igazoló dokumentumok másolata

- nyilatkozat arról, hogy a hallgató kész a doktori képzés alatt internetes kommunikációra, művei szövegfile-ban történő elkészítésére

- publikációs jegyzék, ill. szakdolgozat(ok), TDK munkák jegyzéke

- az 1990-nél nem régebben védett szakdolgozatokról, TDK dolgozatokról szóló szakmai bírálatok

- a képzés keretében kutatni, és a disszertációban kidolgozni kívánt téma rövid írásos kifejtése

- a felvételi eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény, vagy annak másolata

- szervezett képzés esetén a munkahely nyilatkozata arról, hogy heti rendszerességgel engedélyezik a hallgató távollétét a konzultációk és az előadások idejére

- sikeres felvételi vizsga (A felvételi vizsgabizottság előtt zajlik, melynek tagjai a doktori program oktatói, s egy meghívott külső szakember, s melynek tárgya a képzés keretében kutatni, és a disszertációban kidolgozni kívánt téma megvitatása, a tudományos beszédmód ellenőrzése

- az idegen nyelvi kompetencia bemutatása

 

Programspecifikus feltételek

 

A felvételi vizsgán a választott programnak megfelelően a jelentkezőnek a romológiai, pedagógiai, szociológiai vagy történész egyetemi (MA) diplomának megfelelő jártasságot kell tanúsítania. (Ha ilyen szakos diplomával nem rendelkezik, előzetesen nyilatkoznia kell arról, mely szak követelményeiben érzi a legfelkészültebbnek magát, s a felvételi beszélgetésen ő az adott szakosokkal egy megítélés alá esik.) A fentiektől függetlenül, a romológusoktól kisebbségtudományi tájékozottságot, a nevelésszociológusoktól általános szociológiai tájékozottságot, nevelés és művelődéstörténészektől korszakukra vonatkozó általános történeti tájékozottságot várunk el.

 

Szervezett képzés

 

A képzési idő 6 félév. A kurzusokon – hacsak az oktató és a hallgató másképp meg nem állapodik - fő szabály szerint kötelező a részvétel. A kurzusok anyagából a doktoranduszok minden szemeszter végén a programok sajátosságainak megfelelő vizsgát tesznek, vagy kreditszerző dolgozatot adnak be.

A képzési idő akkor lehet rövidebb, ha más doktori iskolákban megszerzett krediteket külön szabály szerint a program elismer.

A hallgatók tanulmányaikat szigorlattal zárják. A szigorlatra jelentkezés feltétele egy, a majdani disszertáció fejezetét, vagy annak átfogó tartalmát bemutató dolgozat beadása, 1 szerzői ív terjedelemben, a témavezető engedélye és a programvezető írásos nyilatkozata arról, hogy a hallgató elégséges (később részletezendő számú) kreditpontot megszerzett, és konzultációs kötelezettségeinek is eleget tett. A 6 félév (kreditek, 6 konzultációs aláírás, sikeres szigorlat) után, ha a hallgató legalább két – nem az iskola által szervezett - országos tudományos konferencián már szerepelt, s legalább két - nem az iskola keretei között kiadott – lektorált tudományos publikációt jelentetett meg - lehetőség nyílik a disszertáció beadására és a doktori fokozatszerzés folyamatának elindítására.

Az órák, a vizsgák, a konzultációk, a dolgozatok, a disszertáció – a programvezető engedélyével – nem magyar nyelven is folyhatnak, ill. készülhetnek, de csak a magyarul, angolul, németül, franciául, spanyolul benyújtott dolgozatok, ill. e nyelveken tett vizsgák vehetők számításba.

 

 

Egyéni felkészülésen alapuló képzés

 

Az egyéni felkészülésen alapuló képzés célja, hogy a jelentős, a magyar vagy külföldi felsőoktatásban, akadémiai intézményrendszerben eltöltött oktatói és/vagy kutatói gyakorlattal, valamint dokumentált tudományos teljesítménnyel (megfelelő számú és minőségű publikáció) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a Ph.D. fokozat megszerzését. Az egyéni felkészülők benyújtott (akár már régebben elkészített) dolgozatait (más iskolában készített kreditszerző dolgozatait, tanulmányait, könyvfejezeteit, minimum 10 különböző anyagot) az iskola tanácsa a programvezető előterjesztése alapján kreditpontokkal (egyenként maximum 20 kredittel) jutalmazza, így elvileg fél év alatt is megszerezhető a 180 kredit. E jelöltek az egyéni konzultációk alól felmentést kapnak. A doktori szigorlatot  habilitáció tudományos előadásával azonos követelményeket teljesítő előadással ki lehet váltani. Disszertációként – a disszertáció feltételeinek tudományos értelemben megfelelő – öt évnél nem régebbi könyvet is be lehet nyújtani.

Az egyéni felkészüléses Ph.D. szerzésnek sem feltétele a magyarul tudás, ill. magyar állampolgárság, de csak a magyarul, angolul, németül, franciául, spanyolul benyújtott dolgozatok, ill. e nyelveken tett vizsgák vehetők számításba.

 

 

            A doktori iskola arculatát leginkább alapító és meghívott oktatóink nevével érzékeltethetjük:

 

Neve

Beosztása

Tud. fokozatad. címe

A habil. éve

 

Belső alapító akadémiai doktorok

 

 

 

 Forray R. Katalin

Egyetemi tanár

DSc

1998

 

 Barakonyi Károly

Egyetemi tanár

DSc

1988

 

 Nagy Péter Tibor

Tudományos tanácsadó

DSc

2000

 

 

 

 

 

Belső alapító egyetemi tanárok

 

 

 

 Meleg Csilla

Egyetemi tanár

CSc

2002

 

 Stirling János

Egyetemi tanár

CSc

1999

 

 

 

 

Külső alapító akadémiai doktorok

 

 

 Székely György

Nyugalmazott egyetemi tanár

MTA tagja

 

 

 Felkai László

Nyugalmazott egyetemi tanár

DSc

 

 

 L. Nagy Zsuzsa

Nyugalmazott egyetemi tanár

DSc

 

 

 Ladányi Andor

Tudományos tanácsadó

DSc

 

 

 Nyitrai Ferencné 

Nyugalmazott államtitkár

DSc

 

 

 Timár János

Nyugalmazott egyetemi tanár

DSc

 

 

 Vargyai Gyula

Egyetemi tanár

DSc

 

 

 

 

 

 

Meghívott egyetemi tanárok és doktorok

 

 

 

 Donáth Péter

Egyetemi tanár

CSc

1997

 

 Hrubos Ildikó

Egyetemi tanár

CSc

1996

 

 Karády Viktor

Egyetemi tanár

MTA külső tagja

 

 

 Kiss Endre

Egyetemi tanár

DSc

2000

 

 Kocsis Károly

Tudományos tanácsadó

DSc

2000

 

 Kozma Tamás

Egyetemi tanár

DSc

1994

 

 Mann Miklós

Nyugalmazott egyetemi magántanárnár

DSc

1997

 

 Németh András

Egyetemi tanár

DSc

 

 

 Polónyi István

Egyetemi tanár

DSc

1998

 

 Pukánszky Béla

Egyetemi tanár

DSc

2000

 

 Székely Gábor

Egyetemi tanár

DSc

 

 

 Zrinszky László

Nyugalmazott egyetemi tanár

DSc

 

 

 

 

 

 

Kandidátusi/PhD fokozattal rendelkező habilitált belső alapítók

 

 

 

Ambrus Attiláné Kéri Katalin

Egyetemi docens

PhD

2004

 

 Géczi János

Egyetemi docens

PhD

2003

 

 

 

Kandidátusi/PhD fokozattal rendelkező belső alapítók

 

 Bárdossy Ildikó

Egyetemi docens

CSc

 

 

 Cserti Csapó Tibor

Egyetemi adjunktus

PhD

 

 

 Fischerné  Dárdai Ágnes

Egyetemi docens

PhD

 

 

 Sándor László

Egyetemi docens

PhD

 

 

 V. Molnár László

Egyetemi docens

CSc

 

 

 Zsigmond Anna

Egyetemi docens

CSc

 

 

 

 

 

 

Kandidátusi/PhD fokozattal rendelkező habilitált külső alapítók

 

 

 

Bohár András

Egyetemi docens

PhD

2004

 

 

 

 

 

 

Kandidátusi/PhD fokozattal rendelkező külső alapítók

 

 

 

 Bálintné  Kádár Zsuzsanna

Tudományos munkatárs

PhD

 

 

 Boreczky Ágnes

Főiskolai tanár

CSc

 

 

 Csákó Mihály

Egyetemi docens

CSc

 

 

 Demeter Zayzon  Mária

Szakmai főtanácsadó

CSc

 

 

 Györgyi Zoltán

Tudományos főmunkatárs

PhD

 

 

 Horváth Zsuzsanna

Tudományos főmunkatárs

PhD

 

 

 Kelemen Elemér

Főiskolai tanár

CSc

 

 

 Kocsisné  Farkas Claudia

Középiskolai tanár

PhD

 

 

 Liskó Ilona

Igazgató

CSc

 

 

 Lukács Péter

Tudományos főmunkatárs

CSc

 

 

 Majsai Tamás

Főiskolai tanár

CSc

 

 

 Radnóti Aliz

Kulturális tanácsos, igazgató, 

CSc

 

 

 Sági Matild

Piackutatási és adatfelvételi igazgató

PhD

 

 

 Sáska Géza

Tudományos főmunkatárs

CSc

 

 

 Setényi János

Humán tanácsadó igazgató

CSc

 

 

 Szabó Lajos

Múzeumigazgató  

CSc

 

 

 T. Kiss Tamás

Főiskolai tanár

PhD

 

 

 Takács Viola

Nyugalmazott egyetemi docens

CSc

 

 

 

 

 

 

Kandidátusi/PhD fokozattal rendelkező külső meghívottak

 

 

 

 Hadas Miklós

Egyetemi docens

CSc

2004

 

 Hahner Péter

Egyetemi docens

PhD

2000

 

 Heiszler Vilmos

Egyetemi docens

CSc

 

 

 Kovács András

Tudományos főmunkatárs 

PhD

2001

 

 Róbert Péter

Egyetemi docens

CSc

2000

 

 

 

 

 

Külföldi alapitók

 

 

 

 Baidaus, Eduard

Egyetemi docens

PhD

 

 

 Bárdos-Féltoronyi Miklós

Nyugalmazott egyetemi tanár

PhD

 

 

 Franklin, Barry M. 

Egyetemi tanár

PhD

 

 

 Karsten, Sjoerd

Egyetemi tanár

PhD

 

 

 Tjeldvoll, Arild 

Egyetemi tanár

PhD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK: Nevelésszociológia program LINK romológiai specializációs lehetőség

           

LINK: Oktatástörténet program