2015-ös rendezvények

MEGHÍVÓ

A társadalomtudományi vitasorozatunk (http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm) keretében napirendre tűzzük:

A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon c. könyvet.

Időpont: 2015. január 7. 17 óra

Helyszín: Budapest, WJLF, VIII. Dankó utca 11.
Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Program:

Iványi Gábor (rektor): Megnyitó
Ungváry Krisztián (tudományos munkatárs): A mű legfontosabb megállapításai
Karády Viktor (MTA külső tagja): Vélemény
Bolgár Dániel (tanársegéd) Vélemény
Vita
Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár): Zárszó

 

MEGHÍVÓ

 

„Nép, nemzet, zsidó” címmel vitaestet szervezünk.

Helyszín: Budapest, WJLF, Dankó u 11., Kline terem
Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm
Időpont: 2015. január 7. 14 óra

Program

Megnyitó
Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó
Trencsényi Balázs: Opponensi vélemény
Gyáni Gábor: Válasz
Vita

A rendezvény illeszkedik egy 12 éves társadalomtudományi könyvvitasorozatba: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

 

MEGHÍVÓ

Könyvvitasorozatunk (http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm) keretében Halász Gábor beszél a “A felsőoktatás kutatása” c tanulmánykötetről

Időpont: 2015. január 8. csütörtök 18 óra
Helyszín: Pázmány Péter sétány 1.a 0.100C, TÁTK Új tanácsterem
Házigazda: ELTE TÁTK Oktatás és Ifjúságszociológiai Továbbképző Központ

A kötet adatai:

Nagy Péter Tibor-Veroszta Zsuzsa (szerk) A felsőoktatás kutatása. Tisztelgő kötet Hrubos Ildikó születésnapjára. Társadalom és oktatás 38. kötet. Gondolat kiadó, Budapest, 2014, 223.p.

 

TARTALOM

Előszó (Nagy Péter Tibor-Veroszta Zsuzsanna)

 

Bander Katalin / A felsőoktatási egyenlőtlenségek új típusai – Nemzetközi hallgatói mobilitás / Az európai felsőoktatási rendszerek tömegesedése, a fiatal korosztályok növekvő arányú felsőoktatási részvétele következtében a felsőoktatáshoz kötődő egyenlőtlenségek jellege a 21. század elejére megváltozott. Napjainkra a bekerülés esélykülönbségei mellett egyre meghatározóbbá válnak a felsőoktatás rendszerén belüli egyenlőtlenségek, amelyek egyfelől a Bachelor és a Master szintek közötti átmenetnél, másfelől egy adott képzési szinten belül a felsőoktatási intézmények és képzési programok közötti választás, valamint a nemzetközi hallgatói mobilitásba való bekapcsolódás terén mutatkoznak meg. A tanulmány a nemzetközi hallgatói mobilitáshoz kapcsolódó egyenlőtlenségeket vizsgálja nemzetközi adatfelvételek (UOE, Eurostudent) adataira támaszkodva. Az európai trendekre koncentráló elemzés a hallgatói mobilitás részvételi arányainak alakulását az EU 2020-ig elérendő 20%-os célkitűzése fényében értékeli. A tanulmány bemutatja a hallgatói mobilitáshoz kötődő egyenlőtlenségek fő típusait, majd a külföldi tapasztalatszerzést akadályozó tényezőket és az akadályok lebontásának előrehaladását veszi számba az Eurostudent adatai, valamint az Európai Hallgatói Szövetség elemzése alapján. / felsőoktatás, nemzetközi hallgatói mobilitás, Európa, egyenlőtlenségek típusai, a mobilitás akadályai

 

Biró Zsuzsanna Hanna / Középiskolai tanári karrier a 20. század első felében / A tanulmány az 1873-1945 között középiskolai tanári diplomát szerzett népesség karrierpályáját vizsgálja, két kérdést járva körbe: 1) Mennyit ért a tanári diploma a 20. század első felében az aktív korúak, a frissen végzettek, valamint a fiatal pályakezdők körében? 2) Milyen módon hatott a vallás, az etnikai háttér illetve a nemi hovatartozás a középiskolai tanárok elhelyezkedésére? Néhány fontos megállapítás az elemzésből: A századfordulóhoz képest a tanári diplomák értéke fokozatosan csökkent. A nők elhelyezkedési lehetőségeire pozitívan hatott a leányközépiskolák terjedése egészen az 1920-as évekig, Trianon után azonban erősen visszaesett a bölcsészdiplomával rendelkezők elhelyezkedési valószínűsége, ami különösen a fiatal pályakezdőket érintette hátrányosan. Konjunktúrateremtő ereje csak a területi visszacsatolásoknak volt az 1930-as évek végétől. 1945 előtt a saját iskolákkal nem vagy nem megfelelő számban rendelkező felekezetekhez tartozók előtt kétféle út állt nyitva: befogadtatás egy másik felekezet által, vagy érvényesülés a világi piacon. Előbbit a görög katolikusok és az evangélikusok használták ki eredményesen. Az állami, városi vagy magániskolák pedig elsősorban a zsidók, az unitáriusok és a görögkeletiek érvényesülését segítette. A középiskolázás másik strukturáló tényezője a nemek szerinti elkülönítés. A 20. század első felében a nemi szeparáció erősödött, mindez nem jelentette azonban, hogy a férfiak ne pályázhattak volna leányiskolai állásokra is. Ez a húszas évek második felétől – pl. a zsidók számára – az érvényesülés egyik alternatív útjává vált.
/ történetszociológia, kollektív életútelemzés, tanári karrier, osztott piac

 

Csákó Mihály / Bologna előtt: a szociológiai és a szociális képzés egy elfeledett reformtervéről / (Adalék a magyar felsőoktatás történetéhez) / A rendszerváltozással megváltozott a felsőoktatás intézményi környezete és lehetőség nyílt a hosszabb ideje szükségesnek tartott változások megkezdésére. Ebben a pezsgésben születtek olyan kezdeményezések, amelyek később – és ismét csak más feltételek között az ún. Bologna-rendszerben igyekeztek megvalósulni. Ez az emlékirat jellegű írás a magyar felsőoktatás-történetnek e szakaszához nyújt adalékot az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében a kilencvenes évek elején kidolgozott reformprogram felidézésével.

/ oktatástörténet, felsőoktatás, ELTE, szociológia szak, szociális szakok, reformterv

 

Fehérvári Anikó / Felsőfokú szakképzés – az ismeretlenségből a süllyesztőbe / A tanulmány a felsőfokú szakképzés 15 éves történetét tekinti át. Bemutatja, hogy milyen körülmények között került bevezetésre, milyen okok húzódtak meg a háttérben, így utal a felsőoktatás expanziójára, illetve arra a sajátosságra, hogy Magyarországon egy erős középfokú szakképzésben kellett megtalálnia ennek az új képzésnek a helyét. Az írás az oktatáspolitikai vetület mellett arról is képet ad, hogy milyen célcsoportok számára indult a felsőfokú szakképzés és ezek a célcsoportok hogyan bővültek az elmúlt évek során. A képzés indulásakor elsősorban azok számára volt nyitott, akik nem kerültek be diplomát adó képzésekbe, de később már egy-egy kurrens szakma is vonzotta a hallgatókat ebbe a képzési típusba. Emellett az elmúlt évtized végén sok felsőoktatási kudarcot megélt fiatal számára is lehetőséget nyújtott ez a rövid ciklusú képzés. A tanulmány összehasonlítja a felsőoktatásban tanuló más csoportokkal a felsőfokú szakképzésbe járókat. Bemutatja, hogy milyen különbségek vannak e hallgatói csoportok között az egyéni jellemzők (lakóhely, iskolai út, családi háttér, továbbtanulási szándékok, munkapiaci kilátások) alapján. Végezetül arra is utal, hogy a szakmapolitikai változások nyomán a felsőfokú szakképzésben milyen jövőbeni változások várhatók.

/ felsőoktatási expanzió, felsőfokú szakképzés, társadalmi mobilitás

 

Forray R. Katalin / Alternatív stratégiák a cigányok oktatásában / Kétféle oktatáspolitikai rendszer érvényesült a cigányok, romák iskolázásának támogatására. Az egyik a saját kultúrára helyezi a hangsúlyt, arra alapozva, hogy ennek támogatásával biztosíthatók számukra is az egyenlő szociális esélyek. A másik szerint a népcsoport hátrányos helyzetéből eredő nehézségek orvoslása a döntő. Mindkét oktatáspolitikai felfogásnak van pozitív és negatív oldala. Vajon meg tudják-e őrizni a romák kulturális örökségüket egy társadalmi versengésben? Hogyan tudnak profitálni a kulturális támogatásból, ha a társadalom alján helyezkednek el? Vajon egyformán támogató mindkét politika? Még hosszabb időre van szükség e kérdések megválaszolásához.

/ roma, cigány, oktatáspolitika, kulturális sokféleség, szociális egyenlőség, hátrányos helyzet

 

Karády Viktor / Az érettségizők tanulmányi választásainak történelmi dinamikájáról (1890-1941) / A tanulmány a régi rendszer iskolastatisztikai adatszolgáltatásának egyik unikális darabját, az érettségizők pályaválasztására vonatkozó adatokat összegzi két táblázatban a dualista kor utolsó évtizedeitől a Horthy-korszak végéig. Az elemzés a gazdasági-politikai és társadalomtörténeti konjunktúrákat kísérli meg összekapcsolni a pályaválasztás erősen változó irányaival, melyek mögött felsejlenek az értelmiség modernizációjának és szakmai átrétegeződésének, az értelmiségi piacok felvevő képességének, a demográfiai helyzet alakulásának és a felsőbb tanulmányokra készülő érettségiző aggregátum szerkezetének adottságai. A tanulmány helyszűke miatt nem tárgyal, de jelez egy sor további kutatási lehetőséget a rendelkezésre álló források alapján.

/ szakmai mobilitás, tanulmányi szakválasztás, diákság, felsőoktatás, iskolai stratégiák

 

Kozma Tamás / Egyetemi oktatók Európában: Konferencia jegyzetek / Az EUROAC kutatást (Az egyetemi pálya Európában) az Európai Tudomány Alapítvány kezdeményezte és támogatta abban a témakörében, amelynek címe: Felsőoktatás és társadalmi változás Európában. A kutatás középpontjában egy survey állott, amelyben tizenkét európai ország vett részt (Ausztria, Horvátország, Hollandia, Finnország, Németország, Olaszország, Írország, Portugália, Svájc, Norvégia, Nagy-Britannia, Lengyelország). A kutatási eredményeket nemzetközi konferencián ismertették Berlinben, 2012. július 4-6. között. A kutatás végeredményét így foglalhatnánk össze: az európai felsőoktatásban konvergencia és divergencia egyaránt megfigyelhető, mégis – A Bologna-folyamat ellenére – nem történt látványos közeledés az elmúlt évtizedben. Hasonló vonások az európai felsőoktatási rendszerekben: az oktatás és a kutatás összekapcsolása; az “egyetemi év” (tanév) felosztása; teljes állású felsőoktatók; a karrier utak, kezdve a doktorátussal és befejezve a professzorsággal; valamint a női felsőoktatók egyre növekvő aránya. Minden európai felsőoktatási rendszerben megtalálható az egyetemek és a főiskolák közti különbségtétel. Az egyes felsőoktatási rendszerek mégis mélyen beágyazódnak nemzeti tradícióikba. Lényegesen különbözik a felsőoktatók (fiatalabbak és idősebbek) társadalmi szerepe és megbecsültsége és ez tükröződik mind jövedelmeikben, mind pedig a kutatásra fordított időben; különbözik a kutatásra és oktatásra fordított idő (délen több az oktatás, észak-nyugaton pedig a kutatás); és különbözik az intézmények irányítása is (délen még mindig inkább önkormányzati, míg észak-nyugaton jobban elterjedt a menedzserizmus). A szerző személyes élményei és megjegyzései megvilágítják részben az európai, részben pedig a hazai felsőoktatási kutatások történetét.

/ összehasonlító pedagógia, felsőoktatási kutatás, európai felsőoktatási rendszerek, felsőoktatási dolgozók

Lengyel György / A magyar gazdasági elit képzettsége nemzetközi összehasonlításban / A tanulmány három aspektusból vizsgálja, hogy milyen szerepe van a felsőfokú végzettségnek a gazdasági elit rekrutációjában. Először történelmi szociológiai kutatások adatait idézem fel. A magyar és a francia gazdasági elitben a felsőfokú végzettség szerepe az iparosítás kezdeteikor jelentősebb volt, mint az angolszász és német gazdasági elitek esetében. A vizsgálatok tanulsága az, hogy a diplomások aránya számottevően növekedett a gazdasági elit körében a 20. század folyamán, s az ezredfordulóra elérte a szaturációs szintet. Másodszor logisztikus regressziós modellek segítségével vizsgálom, hogy milyen volt a felsőfokú végzettség hatása a gazdasági elit rekrutációjára 1997-ben és egy évtizeddel később. A felsőfokú végzettség szerepe nagyságrendekkel nagyobb volt, mint a demográfiai tényezőké. A hatás egy évtized múlva valamelyest csökkent a magyar gazdasági elit esetében, de változatlanul fennáll, s erősebb, mint az európai országok átlagában. Végül egy 2007-es összehasonlító kutatás adataira támaszkodva bemutatom 17 európai ország gazdasági elitjének jellegzetességeit néhány kulturális erőforrás tekintetében. Átlagosan ötből három gazdasági vezető rendelkezett mester, illetve doktori fokozattal, ötből kettő közgazdasági diplomával, ugyancsak ötből kettő külföldi tanulmányokat is folytatott, s több idegen nyelven is beszélt. Ebben a vonatkozásban a magyar gazdasági elitet átlag fölött jellemezte a tudományos minősítéssel, közgazdasági diplomával, külföldi stúdiumokkal rendelkező vezetők aránya, ám átlag alatti a beszélt idegen nyelvek számát illetően.

/ gazdasági elit, felsőfokú képzettség, rekrutáció, kulturális erőforrások, Intune kutatás, komparatív vizsgálat

Nagy Péter Tibor / Tudományszociológia és egyéni életút / Jelen tanulmány az oktatáskutatás – s különösen a felsőoktatáskutatás, mint önálló szakdiszciplína – sajátosan interdiszciplináris jellegét leíró tudomány-szociológiai elemzés kíván lenni. Az interdiszciplinaritás okainál és mozzanatainál néhány szóban szeretnénk rámutatni arra, hogy ezek a jelenségek hogyan nyilvánulnak meg Hrubos Ildikó tudományos útjában. A folyamatokra nem Hrubos Ildikó életútjából következtetünk s Hrubos Ildikó pályáját nem magyarázzuk e folyamatokkal. Az oktatáskutatás – mint rendszerleírás – eleve interdiszciplináris természetű volt. A legfontosabb előzményeket a statisztikusok munkásságában találhatjuk meg, míg az oktatási rendszert, az egyes iskolatípusok sorsát szisztematikusan leíró munkák elsősorban jogászok vagy közigazgatás-tudományi szakemberek munkái. Még a bölcsész-hátterűek is a közigazgatási rendszerleírás nyelvét alkalmazták, ha nem pedagógiai eszmékről, hanem konkrét iskolatípusokról akartak szólni. A szociológia és a neveléstudomány kapcsolatának három fázisát különíthetjük el. Az elsőben a szociológusok még “kívülről” beszélnek az iskolai egyenlőtlenségekről, főképp a Társadalomtudományi Intézetből, a Szociológiai Intézetből, a KSH-ból. A második szakaszt az oktatáskutatással foglalkozó intézmények keletkezésével jellemezhetjük, míg a harmadik szakaszban oktatáskutatás önreflexiója már szociológiai módon történik. Hrubos Ildikó munkássága mindhárom szakaszhoz szervesen kötődik. A közoktatás legfontosabb szereplői a bölcsész végzettségű tanárok, ezzel összefüggésben kutatói is inkább bölcsész, mint társadalomtudós végzettségűek. A felsőoktatás fontos szereplői ugyanakkor a társadalomtudósok (jogászok, közgazdászok, szociológusok), így ők is kiveszik részüket a felsőoktatás kutatásában is. A felsőoktatás kutatói között sok az intézményvezető is (Hrubos Ildikó rektorhelyettes is volt). Maga az oktatásszociológia, mint téma is professzionalizálódik a szociológiai mezőn belül, már nem a rétegződésszociológia része. Képviselői rangosak, két oktatásszociológust is választanak az MSZT elnökének, egyikőjük Hrubos Ildikó.

/ oktatásszociológia, felsőoktatásszociológia, tudománytörténet, 19. század, 20. század, 21. század

 

Polónyi István / Szép új világ a felsőoktatásban? / A tanulmány a hazai felsőoktatás-politika 2010 utáni három évét elemzi, alapvetően a kormány konvergencia programjaihoz kapcsolódóan. Az első strukturális reform program megtakarítási terve a felsőoktatási támogatásnak 2012-ben 12 milliárd, 2013-ban és 2014-ben pedig 38-38 milliárd forinttal való csökkentését írta elő. A 2010-es valamivel több, mint 200 milliárd forint felsőoktatási állami támogatás 2013-ra 156 milliárdra olvad. Tehát három év alatt a felsőoktatás állami támogatásának egynegyedét elvonta a konzervatív kormány. Az elvonások nyomán kialakult költségvetési támogatás egyre kevésbé képes fedezni (a túlnyomórészt közalkalmazott) foglalkoztatottak fizetését. A 2013-as költségvetés radikális támogatás csökkenése nyomán az intézmények túlnyomó többsége költségracionalizálásra és létszámleépítésre kényszerül. A kormány tandíj-bevezetési elképzeléseket is megfogalmazott, amitől azonban a diákmegmozdulások hatására visszalépett, viszont a végzettek meghatározott időre szóló hazai foglalkozási kötelezettségét bevezette. A kormány kapkodása és felsőoktatás ellenes kommunikációja elbizonytalanította a jelentkezőket. A jelentkezők száma közel harmadnyival esett vissza a kormányciklus alatt. Alapvetően az elit egyetemek – pontosabban fogalmazva a társadalmi elit által igénybe vett egyetemek – jelentkezőinek száma csökkent a legkisebb mértékben, és az alsóbb rétegek által igénybe vett vidéki főiskolák esetében csökkent leginkább a jelentkezők száma. 2013. áprilisában jelent meg az új konvergencia program a korábbi programoknál lényegesen „puhább” hangnemet üt meg a felsőoktatással kapcsolatban. Forrásokat ígér, de nagyon vékonyan és nagyon szubjektíven csöpögtetett pénzekről van szó. A racionalizálások következménye a felsőoktatás minőségének sokszoros romlása. Ilyen lesz a szép új világ a hazai felsőoktatásban. / felsőoktatási jelentkezés, felsőoktatás-politika, felsőoktatási jelentkezők rekrutációja

 

Pusztai Gabriella / „Nem biztos csak a kétes a szememnek…” / Hallgatói eredményességi koncepciók és mutatók a felsőoktatás-kutatásban / A felsőoktatás iránt megnövekedett társadalmi érdeklődés, a csökkenő erőforrásokért folyó verseny a figyelem középpontjába állította az intézményi teljesítmény és a produktivitás összemérésének problémáját. Kitüntetett kérdéssé válik, hogy mennyit lépnek előre a hallgatók a tanulmányi évek alatt, hogyan és mivel járul hozzá az intézmény a hallgatói eredményességhez. Ez különösen fontos, ha számításba vesszük az intézményrendszer és az intézmények belső diverzitását és a hallgatótársadalom összetételének heterogenizálódását. Ennek következtében megkerülhetetlen a felsőoktatási eredményesség-fogalommal való kritikus szembenézés. Az oktatáskutatásban forgalomban levő egydimenziós eredményesség-felfogások hiányosságait felismerve egy többdimenziós mutató kialakítására törekedtünk.

/ felsőoktatási minőség, hallgatói teljesítmény, kognitív és affektív mutatók

 

Sáska Géza / A 1990 és 2010 között átalakuló köz- és a felsőoktatás, röviden / A rendszerváltás és a 2010-s választások közötti időszakban a magyar köz-, és felsőoktatási rendszer jelentősen kiterjedt és szerkezete megváltozott, az érettségizettek és a diplomások száma megnövekedett, új, szelektív képzési formák születtek. A középfokú oktatás expanziója kisebb mértékű volt, mint a felsőoktatásé, következésképpen szerényebb tudású diákok is folytathatták tanulmányaikat. E hígulási folyamatot színvonalcsökkentésként élte át a közvélemény.

/
expanzió, közoktatás, felsőoktatás, rendszerváltás

 

Veroszta Zsuzsanna / Közgazdasági diploma a nyolcvanas években és ma / A tanulmány fókuszában a közgazdász-szakma fejlődésének munkaerő-piaci kimenetre alapozott megragadása áll. A közgazdász-pálya alakulásának harminc év különbséggel elvégzett két vizsgálata alapján a szakmai karrier-útjának két állomása rajzolódik ki. Az évtizedes különbséggel párhuzamba állított frissdiplomás adatok jól mutatják azt a nyolcvanas években indult professzionalizációt, amelynek révén 2011-re a közgazdász szakma jól körvonalazható, differenciálódott és a felsőoktatási képzés, kibocsátás felső szegmensébe sorolható professzióvá lépett elő. Mindezt egyfelől a jelentkezők és hallgatók összetétele, a képzési kínálat alakulása, másfelől pedig a frissdiplomások munkaerő-piaci beválása támasztja alá.

/ közgazdasági diploma, felsőoktatás, professzionalizáció, munkaerő-piaci kibocsátás

 

MEGHÍVÓ

PEDAGÓGUS ÉLETUTAK, KARRIEREK

A KONFERENCIA AZ EDUCATIO® FOLYÓIRAT HAMAROSAN MEGJELENŐ TEMATIKUS SZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDIK. A konferenciát az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya rendezi.

A műhelykonferencia időpontja: 2015. január. 15. csütörtök, 8.30–15.00 óra

Helyszíne: 1054 Budapest, Báthory utca 10., földszint nagyterem
SZAKMAI MŰHELY

PROGRAM:

LEVEZETŐ ELNÖK: Nagy Péter Tibor (MSZT, OSZ elnök)

8:30-9:00 – REGISZTRÁCIÓ
9:00–9:15 – KÖSZÖNTŐ
Biró Zsuzsanna Hanna, az Educatio szám szerkesztője
9:15–10:00 – PEDAGÓGUSRÉTEGEK AZ ÉRTELMISÉGBEN
Nagy Péter Tibor, ELTE-TÁTK-WJLF, egyetemi tanár
A TANÁRRÁ VÁLÁS ÉS KARRIERÉPÍTÉS ESÉLYEI AZ 1945 ELŐTTI MAGYAR TÁRSADALOMBAN
Biró Zsuzsanna Hanna ELTE PPK-WJLF, tudományos főmunkatárs
TANÁRI KARRIEREK FRANCIAORSZÁGBAN
Bajomi Iván, ELTE TáTK, egyetemi adjunktus
10:00–10:45 – VITA
10:45–11:00 – SZÜNET (kávé, üdítő)
11:00–11:30 – PEDAGÓGUSBÉREK – MINDIG LENT?
Polónyi István, DE BTK, egyetemi tanár
GYAKORLÓ PEDAGÓGUSOK PÁLYAMOTIVÁCIÓI
Paksi Borbála, ELTE PPK, tudományos munkatárs Schmidt Andrea (MTA TK), tudományos munkatárs Felvinczi Katalin, ELTE PPK egyetemi adjunktus
11:30–12:15 – VITA
12:15–13:00 – SZÜNET (szendvics)
13:00–14:00 – PEDAGÓGUS KARRIERMINTÁK
Sági Matild, OFI, tudományos főmunkatárs
ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG ÉS TANÁRI ATTITŰDÖK
Széll Krisztián, OFI, kutató-elemző
PÁLYAKÉP ÉS SZELEKCIÓ A PEDAGÓGUSPÁLYA VÁLASZTÁSÁBAN
Veroszta Zsuzsanna, EDUCATIO Kht. vezető kutató-elemző
PEDAGÓGUS HALLGATÓK KÉPZÉSÜK ELEJÉN
Szemerszki Marianna – Kállai Gabriella, OFI, tudományos főmunkatárs
14:00–14:45 – VITA
14:45–15:00 – ZÁRSZÓ
Nagy Péter Tibor (MSZT, OSZ elnök)

A rendezvény a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projektben, a „Pedagógus továbbképzések hatásvizsgálata” elnevezésű témaegység keretében valósul meg, ill kapcsolódik a Széchenyi 2020 “Befektetés a jövőbe” EU-S projekthez

 

 

MEGHÍVÓ

Az Oktatás- és Ifjúságkutató Központ 2015. február 2-ára és 3-ára kétnapos műhelykonferenciát szervez abból az alkalomból, hogy 25 éve indult egy fontos oktatásszociológiai könyvsorozat, a Társadalom és oktatás. A műhelykonferencián a sorozatban megjelent művek szerzői részben korábbi álláspontjukra reflektálnak, részben továbbgondolják problematikáikat.

Időpont: 2015. február 2-3.

Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1A

ELTE Lágymányosi Campus, Északi épület, Kari Tanácsterem, 0.100C

 

Program:

 

2015.02.02.

Elnököl: Csákó Mihály


10:00 Bajomi Iván, egyetemi adjunktus: közoktatás aktoraival folytatott/nem folytatott párbeszéd intézményes kereteinek alakulásáról
10:40 Biró Zsuzsanna Hanna, tudományos főmunkatárs: Hogyan lehetne valóban kollektív életútelemzés
11:20 Forray R Katalin, egyetemi tanár:
12:00 ebédszünet
13:00 Hrubos Ildikó, professor emerita: A gazdálkodó egyetem karrierje.
13:40 Karády Viktor, egyetemi tanár: A napoleoni ‘Francia Egyetem’ főbb történelmi fázisai és utóélete
14:20 Kelemen Elemér, főiskolai tanár Hagyomány vagy korszerűség? Reflexiók napjaink oktatáspolitikájára
15:00 Kozma Tamás, professor emeritus: Kié az iskola? Utóéletéről

 

2015.02.03.

Elnököl: Semjén András


10:00 Ladányi János, egyetemi tanár: (Munkaalapú) társadalom és oktatás.
10:40 Lukács Péter, egyetemi tanár: Színvonal és szelekció
11:20 Mazsu János, egyetemi docens: Kutatásmódszertan
12:00 ebédszünet
13:00 Nagy Mária, egyetemi tanár a származási kategóriákról
13:40 Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár: Utak az elitbe
14:20 Péteri Gábor, vezető tanácsadó, a közoktatás finanszírozásáról
15:00 Polónyi István, egyetemi tanár: a felsőoktatási papírgyártás helyzetéről
15:40 Sáska Géza, tudományos főmunkatárs

 

Részlet a felkérő levélből:

 

“…25 évvel ezelőtt jelent meg először a Társadalom és Oktatás c könyvsorozat. Ti, e levél címzettjei mindannyian szerzők, vagy kötetszerkesztők voltatok. (Sajnos Hegedűs T. Andrásnak, Kemény Istvánnak, Liskó Icának, Várhegyi Gyurinak már nem küldhetjük el ezt a levelet.) 25 év egy könyvsorozat történetében nagy idő. Az oktatáskutatás viszonylag fiatal szakma – életidejének legalább felét tükrözi a Társadalom és oktatás.

Persze: csak rajtunk keresztül tükrözi.

Felkérünk tarts egy előadást az alábbi témák egyikéről

- Reflektálj arra a paradigmára, vagy arra a megfogalmazás-módra, amit Társadalom és oktatás-beli könyvedben felmutattál annak idején.
- Akinek nincs kedve egykori önmagára reflektálni, az beszélhet arról is, hogy mit változott a világ, vagy mit tükröznek az újabban feltárt összefüggések ugyanabban a témavilágban, amit egykori kötete témájául választott.
- Akik egy-két éve váltak szerzőinkké, azoktól nem feltétlenül véleményváltozásukról, inkább a viszonylag friss könyvben tükröződő kutatásaik továbbfejlesztésének eredményeiről hallgatnánk előadást.

(…)"

Csákó Mihály
ELTE TÁTK Oktatás és Ifjúságkutató központ

 

Lukács Péter, Nagy Péter Tibor, Sáska Géza
a Társadalom és oktatás sorozat jelenlegi szerkesztő bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

„Campus-lét a Debreceni Egyetemen” címmel vitadélutánt szervezünk Fényes Hajnalka és Szabó lldikó (szerk.) Campus-lét a Debreceni Egyetemen c. kötetéről

Helyszín: Budpest, WJLF, Dankó u 11., Kline terem
Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm
Időpont: 2015. február 9. 14 óra

Program

Megnyitó
Fényes Hajnalka és Szabó Ildikó: Campus-lét a Debreceni Egyetemen
Csákó Mihály: opponensi vélemény
A szerkesztők és szerzők válaszai
Vita

Olvasnivaló:
http://oktatas.uni.hu/szovegek/FHSZI/Campus.pdf

A rendezvény illeszkedik egy 12 éves társadalomtudományi könyvvitasorozatba: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

 

MEGHÍVÓ

„Az idő fogságától szabadon” címmel vitaestet szervezünk Forray R. Katalin: Az idő fogságától szabadon c. kötetéről

Helyszín: Budapest, WJLF, Dankó u 11., Kline terem
Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm
Időpont: 2014. március 5. 15 óra

Program

Megnyitó

Forray R. Katalin: Az idő fogságától szabadon
Fehérvári Anikó: Vélemény
Forray R. Katalin: Válasz
Vita

Olvasnivaló:

http://issuu.com/emesekarsai/docs/forray-az-ido-fogsaga

A rendezvény illeszkedik egy 12 éves társadalomtudományi könyvvitasorozatba: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

 

MEGHÍVÓ

„Méreg és öröm 1969-2014” címmel oktatástörténeti vitaestet szervezünk

Tárgy: Trencsényi László: Írtam mérgemben és örömömben 1969-2014 c. kötetének vitája

Helyszín: Budapest, WJLF Dankó utca 11., Kline terem
Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm
Időpont: 2015 március 5. csütörtök 17 óra

Program

Megnyitó
Trencsényi László: Méreg és öröm 1969-2014
Donáth Péter: Opponensi vélemény
Trencsényi László: Válasz
Vita

A rendezvény illeszkedik egy 12 éves társadalomtudományi könyvvitasorozatba: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

 

MEGHÍVÓ

„A szakmai képzés és társadalmi átalakulás” címmel vitaestet szervezünk Fehérvári Anikó: A szakmai képzés és társadalmi átalakulás c. kötetéről.

Helyszín: Budapest, WJLF, Dankó u 11., Kline terem
Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm
Időpont: 2014 március 13 15 h

Program

Megnyitó

Fehérvári Anikó: A szakmai képzés és társadalmi átalakulás
Polónyi István: Vélemény
Fehérvári Anikó: Válasz
Vita

Olvasnivaló:
http://issuu.com/emesekarsai/docs/fehervari_szakmkepzes

A rendezvény illeszkedik egy 12 éves társadalomtudományi könyvvitasorozatba: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

 

 

MEGHÍVÓ

Ítélet Magyarországon
Hajdú Eszter dokumentumfilmje

a WESLEY FŐISKOLÁN,
2015.március 18. 11 órai kezdettel.

A romák elleni sorozatgyilkosság bírósági tárgyalása:
„az egyetlen stáb, aki dokumentálta a tárgyalássorozat 167 napját”

Miradouro Media/Perfect Shot Films – magyar/német/portugál koprodukció

Amikor nyilvánossá vált a romák elleni sorozatgyilkosságot tárgyaló per kezdő dátuma, Hajdú Eszter dokumentum-film rendező elhatározta, hogy az egész tárgyalás-sorozatot dokumentálja, emléket állítva ezzel az áldozatoknak. Akkor még arra lehetett számítani, hogy a teljes per 1 év alatt lezajlik, azonban két és fél éven keresztül tartott a tárgyalássorozat.
A film fejlesztése 2010 novemberében kezdődött, a forgatások az első tárgyalási napon 2011. március 25-én kezdődtek és 2013. augusztus 6-án az ítélet kihirdetésével értek véget. A két és fél évig tartó per folyamán Hajdú Eszter stábja volt az egyetlen, amely a tárgyalások minden napját dokumentálta. Az egyéb külső forgatások mellett a stáb a per 167 napján részt vett, minden napot rögzített és ezzel egy exkluzív, egyedülálló kordokumentációt készített egy egyedülálló ügyről. A per során az első néhány és az utolsó pár napon volt nagy nemzetközi és magyar média érdeklődés, a tárgyalási napok túlnyomó többségén azonban semmilyen sajtó sem vett részt.

A filmet idáig a világ 30 országának 32 fesztiválján mutatták be, és 15 nemzetközi díjjal jutalmazták.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BGDt6HRZYtk

 

A “Pisa”, mint oktatáspolitikai és társadalmi jelenség

 

MEGHÍVÓ

 

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai szakosztálya – az ELTE PPK vendégeként – konferenciát rendez a Pisa -ról, mint oktatáspolitikai és társadalmi jelenségről. A konferencia kapcsolódik a közelesen megjelenő Educatio folyóirat számhoz.

Időpont: 2015 április 20 hétfő, 14 óra.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
1075, Budapest 
Kazinczy u. 23-27.
Földszint, konferenciaterem

Program 

14. 00 Fehérvári Anikó (PhD) Megnyitó
14. 10 Sáska Géza (CSc) Tudásverseny és globalizáció
14. 30 Török Balázs (Phd) Az OECD/PISA mérések legitimációja
14. 50 Lannert Judit (Phd) A PISA adatok használata és értelmezése a legfrissebb módszertani kritikák tükrében
15. 10 Pusztai Gabriella (DSc) A fenntartói sokszínűség és a PISA
15. 30 Horváth Zsuzsa (CSc) A Pisa mediatizáltsága
15. 50 Kozma Tamás (DSc) Szingapúr tanulsága
16. 10 Szünet 
16. 30 Vita

 

MEGHÍVÓ

Az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya könyvvitát szervez.

Időpont: 2015. május 26. 15 óra.

Helyszín: WJLF, Díszterem, második emelet

Budapest, VIII. kerülte,  Dankó utca 11.

http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

 

Program:

Boreczky Ágnes Gordon Győri János: Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára

 

Feischmidt Margit: Opponensi vélemény

 

Ajánlott olvasnivaló


http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/tanarok-interkulturalis-nezetei-es-azok-hatasa-az-osztalytermi-munkara-ii/

http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/tanarok-interkulturalis-nezetei-es-azok-hatasa-az-osztalytermi-munkara-kutatasi-eredmenyek/

 

MEGHÍVÓ

 

Vitányi Iván 90 éves

A Magyar Szociológiai Társaság és a Wesley János Lelkészképző Főiskola konferenciája Vitányi Iván köszöntésére.

Időpont: 2015. június 11. csütörtök 10 óra

Helyszín: WJLF, fszt, Kline terem
VIII. kerület, Dankó utca 11.
közlekedés http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

A részletes program május végétől olvasható a wesley.hu és a szociologia.hu honlapon

Előzetes program
10.00 Megnyitó
Iványi Gábor, WJLF:  Rektori köszöntő
Csepeli György, MSZT elnök: Vitányi Iván életei

10.30 első szekció: Eenököl Nagy Péter Tibor
A szekció a Vitányi-pálya első részére reflektál.
Konrád György 
Manchin Róbert 
Tibori Tímea 
Miszlivetz Ferenc
beszélgetés

12.00 második szekció: elnököl Tibori Tímea 
A szekció a Vitányi pálya középső részére reflektál.
Sági Mária
Sebő Ferenc
Tímár Sándor, Tímár Böske és a Csillagszeműek
Kamarás István
beszélgetés

13.15 Ebédszünet, ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében

14.00. harmadik szekció 
A szekció a Vitányi pálya utóbbi évtizedeire reflektál
A Gergely András
Antalóczy Tímea
Lendvai Ildikó
Gyurcsány Ferenc
beszélgetés

15.30 Rövidfilmek Vitányi Ivánról

MEGHÍVÓ

„A vallás, a tudomány, meg a politika” c. konferenciára.

                                             

A WJLF konferenciája Majsai Tamás 60. születésnapjára.              

Helyszín: Budapest, VIII. kerület, Dankó utca 11., Kline terem.                    

Közlekedési lehetőség: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm

Időpont: Szeptember 11-12. 11.00 h.-20.00 h.  

 

A konferencián 15 perces előadások várhatók és előadásonként 12-13 perc vitaidő áll rendelkezésre. A két órás blokkokon belül a szekcióelnök és az előadók egyetértésével cserék lehetségesek.

              

 

PROGRAM                         

                                             

09.  11. péntek                                                    

11.00   Iványi Gábor             Rektor    Köszöntő

11.15-13.00          

1. szekció   - elnököl Ladányi János, egyetemi tanár

               Vajda Károly         habilitált egyetemi  docens   A szenvtelen Isten és a szenvedő ember párbeszéde. A Soá teológiai traumája Paul Celan lírájában

               Lukács Péter          egyetemi tanár       Megoldatlan probléma – a magyar iskolarendszer szerkezete

               Gábor György       egyetemi tanár       Lehetséges-e tanúság a megsemmisítő táborokról?

               Nagy Péter Tibor   egyetemi tanár       Felekezeti arányok Magyarországon 1920-2011

                                             

13.20-14.00      ebédszünet   Ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében 

 

14.00 – 16.00

2. szekció elnököl Lukács Péter, egyetemi tanár                             

               Blandl Borbála      PhD jelölt               Az emberiség jövője

               Forczek Ákos        egyetemi hallgató  Affinitás és káosz

               Gábor Éva             egyetemi docens    “Iratok a körösmezei zsidódeportálás történetéhez 1941” közlése, mint kegyeleti és soáh emlékezeti aktus.

Urbán Beatrice          főiskolai hallgató   Szent Tamás apostol

 

16.00 – 18.00

3. szekció   Elnököl Bánlaky Pál, főiskolai tanár             

               Gyimesi Júlia         egyetemi adjunktus               Csalások és leleplezések a pszichológia peremvidékéről

               Joanovics Rita       főiskolai hallgató   Angyalok a Bibliában

               Forrai Judit            egyetemi tanár       Hitler halálának kétségei

               Ladányi János        egyetemi tanár       Gettók, hipergettók és gettóiskolák Magyarországon

 

18.00 – 20.00        

4. szekció    Elnököl Wildmann János egyetemi docens

Karsai László            egyetemi tanár       Magyar politikusok az idegenekről, menekülőkről, migránsokról 1867-től 1944-ig.

               Szabó Ildikó          lelkész     Marie d'Ennetieres - Kálvin - I. Erzsébet

               Bánlaky Pál           főiskolai tanár        Szociotáborok tapasztalatai

               Horváth Zsuzsa     Előzetes egy oktatáspolitikai emlékiratból (1990-2010)

 

09.12.     szombat                

11.00-13.00                                         

               5. szekció    Elnököl Csákó Mihály, egyetemi docens

Mártonffy Marcell     egyetemi docens    A mélypont ünnepélye? Hittapasztalat és keresztény önazonosság a Soá után

               Gombocz Eszter    főiskolai oktató     A Goldbergerek a Fasortól Mauthausenig

               Iványi Gábor Jr      PhD jelölt               Dialektus nyelv nélkül? A post-Soá zsidó-keresztény diskurzus némely (rendszeres) teológiai paradoxona

 

13.00 – 14.00   ebédszünet   Ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében 

 

14.00 – 16.00

6. szekció  Elnököl Hubai Péter, egyetemi tanár                             

               Wildmann János    habilitált egyetemi docens    A gyakorlati teológia szerepe a hittudományi képzésben

               B.Kádár Zsuzsanna               tudományos főmunkatárs     Evangélikusok, embermentés, vészkorszak

               Csákó Mihály        egyetemi docens    A fővárosi középiskolások vallásosságáról

               Forray R Katalin    egyetemi tanár       A cigány diákokról a felsőoktatásban

 

16.00 – 18.00

7. szekció - Elnököl Bukovics István, egyetemi tanár                     

               Kamarás István     egyetemi tanár       Vallásosság és előítéletesség

               Jakab Attila           vallástörténész       A Horthy korszak egyházi viszonyai a harmadik zsidótörvény idején

               Hubai Péter            egyetemi tanár       Egy apokaliptikus mitologéma Mária evangéliumában: a lélek felemelkedése

               Kiss Erika Mártha főorvos      Vizuális emlékek a theológusképzésről

 

18.00-20.00

8. szekció    Elnököl Nagy Péter Tibor, egyetemi tanár   

               Gedő Éva               filozófus A diktatúra fogalmi megragadásának problémája

               Bukovics István     egyetemi tanár       A fenntartható "Jó állam" problematikája.

               Bognárné Horgosi Anikó     főiskolai hallgató   Az ökumenikus gondolkodás jelentősége a 19–20. század fordulóján az Oklahomai Indián    Tartomány területén működő missziók életében

               Granasztói Szilvia  művésztanár           Bibliai bábjáték

 

 

MEGHÍVÓ

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület https://fenyeselekegyesulet.wordpress.com/ és a MSZT Oktatásszociológiai szakosztálya (http://oktatas.uni.hu )

„Adatrobbanás” című műhelyvitájára.


Időpont:
2015. október 29. 13.00

Helyszín:
Wesley János Lelkészképző Főiskola (http://wesley.hu), Kline terem, 1086, Budapest, Dankó u. 11.
Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm


Az Educatio® folyóirat ( http://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php

 ) készülő számait hagyományosan megelőző műhelyvita témája a közigazgatás, a gazdaság mindennapi működése során keletkező adminisztratív adatbázisok társadalomtudományi felhasználása.

A problémát három erősödő folyamat kontextusában helyezzük el:

Egyfelől az államigazgatás adminisztrációja folyamatosan termeli és elérhetővé teszi a különféle adatbázisokat, miközben a szakpolitika és a közvélemény egyre inkább igényt támaszt a döntéshozást támogató „tények” előállítására.

Másfelől a társadalom- vagy az oktatáskutatás felől az adatbázisok mélyebb kiaknázása számos technikai, módszertani, strukturális, etikai, hatalmi, és adatvédelmi kérdést vet fel.

Harmadrészt a társadalmi élet szereplői képi és szöveges információkkal árasztják el az internetet, s mint minden információtömeg ez is látens és manifeszt struktúrákat hordoz – „kvázi adatbázis” ok vannak körülöttünk

A műhelykonferencia az ehhez kapcsolódó álláspontok, kérdések, problémák megvitatására nyújt lehetőséget. A konferencia minden érdeklődőt szívesen lát. Regisztrációt nem igényel.

A rendezvény az Educatio® 2015/3. számának (szerkesztője Veroszta Zsuzsanna) tartalmához illeszkedik.Tervezett program

Előadók és felkért korreferensek

13.00 Megnyitó (Nagy Péter Tibor, MSZT OSZ)

13.05  1 szekció (levezető elnök: Csákó Mihály - Educatio).

Gárdos Éva: Adatok és kezelésük a hivatalos statisztikában

Székely Iván: Közadatok és nyilvános adatbázisok: a hozzáférés kérdései

Nagy Péter Tibor: A régi-új és új-régi adatok társadalmi természete

Setényi János: A társadalomkutatás és -kutató fogalmának átértelmeződése

14.05  szünet

14.10 korreferensek: Harcsa István, Lakatos Miklós

14. 40 Vita

15.40 szünet

15.45 2. szekció (levezető elnök: Harcsa István - FETE)

Salomvári György: Köznevelés az adatok bűvöletében – az adattermelés forradalma

Széll Krisztián: Az adathozzáférés nemzetközi gyakorlatai

Veroszta Zsuzsanna: Az adatbőség kutatási következményei

Halász Gábor: Adatbázisok a nemzetközi szakpolitikában

16.45 szünet

16.50 korreferensek: Fehérvári Anikó, Hrubos Ildikó

17.05 Vita

18.05 Zárszó (Harcsa István, FETE)

 

MEGHÍVÓ

Az ELTE PPK és az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya 2015.11.12-n konferenciát rendez az Általános iskola hetven éve címmel.

A rendezvény része a Tudomány hónapja rendezvénysorozatnak

A rendezvény kapcsolódik a Sáska Géza szerkesztésében 2015 végén megjelenő Educatio® tematikus számhoz

A konferencia várható témái:

1) Az alapfokú oktatás szerkezetének, változásának főbb elemei Európában az 1945 utáni esztendőktől. Főbb oktatás-, és gazdaságpolitikai célok, irányok, ideológiák, a megosztott Európa mindkét felében.

Papp Z. Attila

2) A magyarországi általános iskola megteremtésének céljai, fordulópontjai. A tantervi és iskola szerkezeti reformok céljai, figyelemmel az ágazaton kívüli gazdasági és általános bel–, és külpolitikai hatásokra.

Kelemen Elemér

Az alsó fokú oktatás magyarországi expanziójának statisztikai elemzése nemzetközi összehasonlításban (UNESCO adatbázis?). [analfabetizmus, beiskolázás, kimaradás-bukás, infrastruktúra, demográfia, oktató személyzet, az alsó-, és felső középfokú  oktatás expanziója sat.]

Csákó Mihály

Nemzetközi kitekintéssel a magyarországi alapfokú oktatás expanziójának egyelőséglegitimációja: az iskolán belüli és közötti egyenlőség. A származás és a nem, valamint a térségi egyenlőséget szorgalmazó politikák és következményei.

Neumann Eszter-Berényi Eszter

Az expanzió az (alkalmazott) pszichológiai legitimációjának és technikáinak térnyerése. (Pl. a teljesítmény-mérések, a programozott oktatás, a pályaválasztás keleten és nyugaton.)

Pléh Csaba

A tömegoktatás műveltség-eszméjének változásai, irányai a tantervi reformokban.

Knausz Imre

A kéz műveltsége és a gazdasági szükséglet a tömegoktatásban: kézimunkától a politechnikai oktatáson át a számítástechnikáig Európa mindkét felében.

Somogyvári Lajos

Az alsó fokú oktatáshoz kötődő gazdasági eszmék és tervek, költségek, hatékonyságuk és akadályai, nemzetközi kitekintéssel.

Polónyi István

Az egységes és általános állami iskola felbomlásának lépései és következményei Magyarországon.

Sáska Géza

 

 

MEGHÍVÓ 

Kozma Tamás és munkatársai által,

"Tanuló régiók Magyarországon" címmel készített

tanulmánykötet pódiumvitájára 

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület (FETE), valamint a Magyar Szociológiai Társaság (MSZT) Oktatásszociológiai szakosztálya pódiumvitát szervez Kozma Tamás és munkatársai által, "Tanuló régiók Magyarországon" címmel készített tanulmánykötetről. A vita illeszkedik az oktatásszociológiai szakosztály 13 éve tartó könyvvitasorozatába: http://oktatas.uni.hu/konyvvitak.htm

Az interdiszciplináris kutatás keretében megjelennek - többek között -  a nevelés- és oktatáskutatás, a szociológia, a társadalomföldrajz mindazon szempontjai, amelyek kapcsolatosak a település- és térségfejlesztéssel.

 

A pódiumvitára minden érdeklődőt várunk.

 

Helyszíne:  Wesley János Lelkészképző Főiskola,  (Budapest Dankó u. 11.)

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm 

Időpontja:  2015. november 27., 14-tól 17 óráig

Vitavezető: Nagy Péter Tibor

 

Program:

       Vitaindító: Kozma Tamás

      A pódiumvitára felkért személyek:

                         -  Gyuris Ferenc

                         -  Harcsa István

                         -  Híves Tamás

                         - Márton Sándor

                         - Teperics Károly

MEGHÍVÓ

 

Az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya - könyvvitasorozatának részeként - napirendre tűzi

 


Halász Gábor : Az oktatás az Európai Unióban: Tanulás és együttműködés
Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2012. 376 p. c könyvét

 


opponens: Setényi János, c egyetemi tanár

 


2015.december 10.  17 óra, Budapest, WJLF, Kline terem, Dankó u 11.

 

 

MEGHÍVÓ

 

A magyar iskolarendszer történelmi fordulata - az általános iskola

 

címmel konferenciát rendez az MPT, az MSZT OSZ és a WJLF.


http://oktatas.uni.hu/20151227.htm

 

 
Időpont: december 17., 10-18 óra, helyszín: Budapest, WJLF, Dankó utca 11., Kline terem.
 
10 – 13 óra -  Iványi Gábor: Megnyitó
 
Standeisky Éva: /történész, az MTA doktora/: Az oktatáspolitika politikai, kulturális háttere


Kelemen Elemér: /ELTE TÓK professor emeritus/: Egy törvénytelen gyermek viszontagságos története. Gondolatok a 70 éves általános iskoláról.


Trencsényi László: /c. egyetemi tanár ,ELTE/ : "Szabad országban - szabad emberként" ---"hű gyermek" - a baloldali gyerekmozgalom színeváltozása
 
Nagy Péter Tibor: /egyetemi tanár ,WJLF/ : A nyolc osztály társadalmi jelentése
 
Ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében.


13.30 – 16.20
 
Setényi János: /címzetes egyetemi tanár: Expanzió/ Komprehenzív iskolai kísérletek Nyugat-Európában
 
Lukács Péter: /WJLF, egyetemi tanár/: Szelektív vs. komprehenzív,  szegregáló vs. integráló – értékek és érdekek
 
Sáska Géza: /CSc,; ELTE c. doc.; c. Fazekas igazgató/: A  komprehenzív iskola lassú hanyatlása Magyarországon.
 
Ladányi János: /WJLF,  egyetemi tanár/ : Az általános iskolai rendszer felszámolására irányuló törekvések